تعرفه و خصوصیات پنل پیامک صوتی آواساز


پنل کاربری


هزار تومان

پنل برنزی


بیست و پنج هزار تومان

پنل نقره ای


پنجاه هزار تومان

پنل طلایی


صد هزار تومان

پنل نمایندگی سطح 1


چهارصد و پنجاه هزار تومان

پنل نمایندگی سطح 2


یک میلیون تومان

ارسال تکی : داردارسال تکی : داردارسال تکی : داردارسال تکی : داردارسال تکی : داردارسال تکی : دارد
ارسال انبوه : نداردارسال انبوه : داردارسال انبوه : داردارسال انبوه : داردارسال انبوه : داردارسال انبوه : دارد
ارسال سریع : داردارسال سریع : داردارسال سریع : داردارسال سریع : داردارسال سریع : داردارسال سریع : دارد
ارسال دفترچه تلفن : داردارسال دفترچه تلفن : داردارسال دفترچه تلفن : داردارسال دفترچه تلفن : داردارسال دفترچه تلفن : داردارسال دفترچه تلفن : دارد
ارسال بانک شماره : داردارسال بانک شماره : داردارسال بانک شماره : داردارسال بانک شماره : داردارسال بانک شماره : داردارسال بانک شماره : دارد
ارسال آوامپ : داردارسال آوامپ : داردارسال آوامپ : داردارسال آوامپ : داردارسال آوامپ : داردارسال آوامپ : دارد
نمودار وضعیت : داردنمودار وضعیت : داردنمودار وضعیت : داردنمودار وضعیت : داردنمودار وضعیت : داردنمودار وضعیت : دارد
نظر سنجی : داردنظر سنجی : داردنظر سنجی : داردنظر سنجی : داردنظر سنجی : داردنظر سنجی : دارد
ارسال به خطوط ثابت : داردارسال به خطوط ثابت : داردارسال به خطوط ثابت : داردارسال به خطوط ثابت : داردارسال به خطوط ثابت : دارد ارسال به خطوط ثابت : دارد
گالری اصوات : داردگالری اصوات : داردگالری اصوات : داردگالری اصوات : داردگالری اصوات : داردگالری اصوات : دارد
ارسال از روی نقشه : داردارسال از روی نقشه : داردارسال از روی نقشه : داردارسال از روی نقشه : داردارسال از روی نقشه : داردارسال از روی نقشه : دارد
افزایش اعتبار آنلاین : داردافزایش اعتبار آنلاین : داردافزایش اعتبار آنلاین : داردافزایش اعتبار آنلاین : داردافزایش اعتبار آنلاین : داردافزایش اعتبار آنلاین : دارد
حذف شماره های ناصحیح : داردحذف شماره های ناصحیح : داردحذف شماره های ناصحیح : داردحذف شماره های ناصحیح : داردحذف شماره های ناصحیح : داردحذف شماره های ناصحیح : دارد
دفترچه تلفن پیشرفته : دارددفترچه تلفن پیشرفته : دارددفترچه تلفن پیشرفته : دارددفترچه تلفن پیشرفته : دارددفترچه تلفن پیشرفته : دارددفترچه تلفن پیشرفته : دارد
گزارش گیری کامل : داردگزارش گیری کامل : داردگزارش گیری کامل : داردگزارش گیری کامل : داردگزارش گیری کامل : داردگزارش گیری کامل : دارد
زمان بندی در ارسال : داردزمان بندی در ارسال : داردزمان بندی در ارسال : داردزمان بندی در ارسال : داردزمان بندی در ارسال : داردزمان بندی در ارسال : دارد
ورودی و خروجی اکسل : داردورودی و خروجی اکسل : داردورودی و خروجی اکسل : داردورودی و خروجی اکسل : داردورودی و خروجی اکسل : داردورودی و خروجی اکسل : دارد
ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
نمودار اثر بخشی : داردنمودار اثر بخشی : داردنمودار اثر بخشی : داردنمودار اثر بخشی : داردنمودار اثر بخشی : داردنمودار اثر بخشی : دارد
تولید شماره : داردتولید شماره : داردتولید شماره : داردتولید شماره : داردتولید شماره : داردتولید شماره : دارد
محدودیت ارسال : 5 شماره درهر ارسالمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیر
بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله
ارسال LBS : داردارسال LBS : داردارسال LBS : داردارسال LBS : داردارسال LBS : داردارسال LBS : دارد
نرم افزار ضبط رایگان : داردنرم افزار ضبط رایگان : داردنرم افزار ضبط رایگان : داردنرم افزار ضبط رایگان : داردنرم افزار ضبط رایگان : داردنرم افزار ضبط رایگان : دارد
ضبط آنلاین : داردضبط آنلاین : داردضبط آنلاین : داردضبط آنلاین : داردضبط آنلاین : داردضبط آنلاین : دارد
دسترسی وب سرویس: رایگاندسترسی وب سرویس: رایگاندسترسی وب سرویس: رایگاندسترسی وب سرویس: رایگاندسترسی وب سرویس: رایگاندسترسی وب سرویس: رایگان
ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : داردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : دارد
درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : دارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : دارد
درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : دارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : دارد
مشاهده آمار پیام های کاربران : نداردمشاهده آمار پیام های کاربران : نداردمشاهده آمار پیام های کاربران : نداردمشاهده آمار پیام های کاربران : نداردمشاهده آمار پیام های کاربران : داردمشاهده آمار پیام های کاربران : دارد
امکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : داردامکان ارائه تعرفه دلخواه : دارد
امکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : داردامکان ارائه بسته های مختلف : دارد
مدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : داردمدیریت و ایجاد کاربر : دارد
مدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : داردمدیریت و ایجاد نماینده : دارد
امکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : دارد
شارژ هدیه : 2000 ريالشارژ هدیه : 50000 ريالشارژ هدیه : 100000 ريالشارژ هدیه : 200000 ريالشارژ هدیه : 900000 ريالشارژ هدیه : 2000000 ريال
تعرفه ارسال ثانیه ای : 25 ريالتعرفه ارسال ثانیه ای : 23 ريالتعرفه ارسال ثانیه ای : 21 ريالتعرفه ارسال ثانیه ای : 19 ريالتعرفه ارسال ثانیه ای : 17 ريالتعرفه ارسال ثانیه ای : 15 ريال
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل


  • برخی از مزیت های پنل های کاربری:


    برخی از مزیت های پنل های نمایندگی: