تعرفه و خصوصیات پنل پیامک و پیامک اجتماعی آواساز-پیامک صوتی


پنل کاربری


رایگان

پنل برنزی


15 هزار تومان

پنل نقره ای


25 هزار تومان

پنل طلایی


50 هزار تومان

پنل نمایندگی سطح 1


300 هزار تومان

پنل نمایندگی سطح 2


600 هزار تومان

ارسال پیامک تکی : داردارسال پیامک تکی : داردارسال پیامک تکی : داردارسال پیامک تکی : داردارسال پیامک تکی : داردارسال پیامک تکی : دارد
ارسال پیامک گروهی : داردارسال پیامک گروهی : داردارسال پیامک گروهی : داردارسال پیامک گروهی : داردارسال پیامک گروهی : داردارسال پیامک گروهی : دارد
ارسال پیامک دفترچه تلفن : داردارسال پیامک دفترچه تلفن : داردارسال پیامک دفترچه تلفن : داردارسال پیامک دفترچه تلفن : داردارسال پیامک دفترچه تلفن : داردارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
ارسال پیامک بانک شماره : داردارسال پیامک بانک شماره : داردارسال پیامک بانک شماره : داردارسال پیامک بانک شماره : داردارسال پیامک بانک شماره : داردارسال پیامک بانک شماره : دارد
ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : داردارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : داردارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : داردارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : داردارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : داردارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
ارسال پیامک شهری و استانی : داردارسال پیامک شهری و استانی : داردارسال پیامک شهری و استانی : داردارسال پیامک شهری و استانی : داردارسال پیامک شهری و استانی : داردارسال پیامک شهری و استانی : دارد
ارسال پیامک کدپستی : داردارسال پیامک کدپستی : داردارسال پیامک کدپستی : داردارسال پیامک کدپستی : داردارسال پیامک کدپستی : داردارسال پیامک کدپستی : دارد
ارسال پیامک محله ای : داردارسال پیامک محله ای : داردارسال پیامک محله ای : داردارسال پیامک محله ای : داردارسال پیامک محله ای : داردارسال پیامک محله ای : دارد
ارسال مشاغل به تفکیک استان : داردارسال مشاغل به تفکیک استان : داردارسال مشاغل به تفکیک استان : داردارسال مشاغل به تفکیک استان : داردارسال مشاغل به تفکیک استان : داردارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
ارسال دکل BTS ایرانسل : داردارسال دکل BTS ایرانسل : داردارسال دکل BTS ایرانسل : داردارسال دکل BTS ایرانسل : داردارسال دکل BTS ایرانسل : داردارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
ارسال سن و جنسیت : داردارسال سن و جنسیت : داردارسال سن و جنسیت : داردارسال سن و جنسیت : داردارسال سن و جنسیت : داردارسال سن و جنسیت : دارد
ارسال پیامک بین الملل : داردارسال پیامک بین الملل : داردارسال پیامک بین الملل : داردارسال پیامک بین الملل : داردارسال پیامک بین الملل : داردارسال پیامک بین الملل : دارد
ارسال تصویر : داردارسال تصویر : داردارسال تصویر : داردارسال تصویر : داردارسال تصویر : داردارسال تصویر : دارد
ارسال فیلم : داردارسال فیلم : داردارسال فیلم : داردارسال فیلم : داردارسال فیلم : داردارسال فیلم : دارد
ارسال فایل : داردارسال فایل : داردارسال فایل : داردارسال فایل : داردارسال فایل : داردارسال فایل : دارد
ارسال شکلک : داردارسال شکلک : داردارسال شکلک : داردارسال شکلک : داردارسال شکلک : داردارسال شکلک : دارد
ارسال با نام تجاری : داردارسال با نام تجاری : داردارسال با نام تجاری : داردارسال با نام تجاری : داردارسال با نام تجاری : داردارسال با نام تجاری : دارد
دسترسی وب سرویس: دارددسترسی وب سرویس: دارددسترسی وب سرویس: دارددسترسی وب سرویس: دارددسترسی وب سرویس: دارددسترسی وب سرویس: دارد
گزارش پیامک های ارسال شده : داردگزارش پیامک های ارسال شده : داردگزارش پیامک های ارسال شده : داردگزارش پیامک های ارسال شده : داردگزارش پیامک های ارسال شده : داردگزارش پیامک های ارسال شده : دارد
ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : داردایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
استعلام آنلاین شماره تلگرام : دارداستعلام آنلاین شماره تلگرام : دارداستعلام آنلاین شماره تلگرام : دارداستعلام آنلاین شماره تلگرام : دارداستعلام آنلاین شماره تلگرام : دارداستعلام آنلاین شماره تلگرام : دارد
دریافت پیامک : دارددریافت پیامک : دارددریافت پیامک : دارددریافت پیامک : دارددریافت پیامک : دارددریافت پیامک : دارد
شارژ آنلاین : داردشارژ آنلاین : داردشارژ آنلاین : داردشارژ آنلاین : داردشارژ آنلاین : داردشارژ آنلاین : دارد
محدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیرمحدودیت ارسال : خیر
ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : نداردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : داردارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : دارد
درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : دارددرج لوگو و برند اختصاصی نماینده : دارد
درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : دارددرج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : دارد
مشاهده آمار پیامک های کاربران : نداردمشاهده آمار پیامک های کاربران : نداردمشاهده آمار پیامک های کاربران : نداردمشاهده آمار پیامک های کاربران : نداردمشاهده آمار پیامک های کاربران : داردمشاهده آمار پیامک های کاربران : دارد
امکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : نداردامکان ارائه تعرفه دلخواه : داردامکان ارائه تعرفه دلخواه : دارد
امکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : نداردامکان ارائه بسته های مختلف : داردامکان ارائه بسته های مختلف : دارد
مدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : نداردمدیریت و ایجاد کاربر : داردمدیریت و ایجاد کاربر : دارد
مدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : نداردمدیریت و ایجاد نماینده : داردمدیریت و ایجاد نماینده : دارد
امکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : داردامکان ارتقاء پنل : دارد
بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بلهبازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله
شارژ هدیه : 25شارژ هدیه : 225شارژ هدیه : 550شارژ هدیه : 1100شارژ هدیه : 2250شارژ هدیه : 4500
تعرفه ارسال پیام اجتماعی : 10تعرفه ارسال پیام اجتماعی : 9.5تعرفه ارسال پیام اجتماعی : 9تعرفه ارسال پیام اجتماعی : 8.5تعرفه ارسال پیام اجتماعی : 8تعرفه ارسال پیام اجتماعی : 7
تعرفه ارسال پیام کوتاه : 15تعرفه ارسال پیام کوتاه : 14.5تعرفه ارسال پیام کوتاه : 14تعرفه ارسال پیام کوتاه : 13.5تعرفه ارسال پیام کوتاه : 13تعرفه ارسال پیام کوتاه : 12.5
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل
  • خرید پنل


  • برخی از مزیت های پنل های کاربری:


    برخی از مزیت های پنل های نمایندگی: